Vi blir allt tyngre

Senaste årtiondena har befolkningen i Sverige, på samma sätt som i stora delar av övriga världen, blivit allt mer överviktiga och många lider även av sjuklig fetma. Orsakerna är många och inte helt klarlagda. Det vi vet idag är att mycket beror på vår livsstil i kombination med gener som formades under en tid i människans utveckling då det var viktigt för kroppen att lagra på sig extra fett som energireserv inför kroppsarbete. Modern livsföring innebär lägre krav på kroppsarbete men egenskapen att samla på sig energi i form av fett finns kvar. 

Mätningar som Folkhälsomyndigheten gjort visar att mer än hälften av Sveriges befolkning lider av övervikt eller fetma* (36 % är överviktiga och 15 % har fetma), och myndigheten skriver att just övervikt och fetma är bland de största riskfaktorerna för sjukdomsbördan i hela landet (https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folk...).

* Övervikt = Body Mass Index (BMI) 25 - 29.9 kg/m2. Fetma = BMI över 30 kg/m2 
(BMI = kroppsvikt/kroppslängd2)

Följdsjukdomar

Forskning visar att övervikt och fetma leder till ohälsa för den enskilda individen med ökad risk för en rad följdsjukdomar, som högt blodtryck, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, ledbesvär och vissa typer av cancer. Många upplever även en sänkt livskvalitet och en känsla av utanförskap och stigmatisering i samhället.

Behandling

Om en person har ett BMI över 35 kg/m2  (med eller utan följdsjukdomar) erbjuds idag två typer av behandlingar i Västra Götalandsregionen via Obesitasmottagningen på SU/Sahlgrenska; medicinsk eller kirurgisk. Den medicinska behandlingen innebär support för ändrad livsstil, dietbehandling läkemedelsinställning mm. 

Kirurgisk behandling innebär ingrepp i magtarmkanalen som ändrar matsmältning och upptagsmekanismer samt påverkar aptiten. För att erbjudas kirurgisk behandling behöver ett antal kriterier vara uppfyllda, bland annat BMI 40 kg/m2 utan följdsjukdomar eller BMI över 35 kg/m2 med fetmarelaterade följdsjukdomar. Det får heller inte finnas några riskfaktorer för att kunna genomgå kirurgi.